Řád veřejného pohřebiště

 

 

Obec Kostomlaty pod Řípem, jako provozovatel veřejného pohřebiště (dále jen pohřebiště) na p.p.č. 109/3 v KÚ Kostomlaty pod Řípem, podle § 16 odst. 1 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví (dále jen zákon) a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 479/2001 Sb. vydává v souladu s ustanovením § 19 citovaného zákona řád veřejného pohřebiště (dále jen řád).

 

 

Článek 1

Úvodní ustanovení

 

 1. Řád upravuje provoz pohřebiště na p.p.č. 109/3 v KÚ Kostomlaty pod Řípem.

 2. Provozovatel pohřebiště zajišťuje provozování pohřebiště v souladu s ustanovením

§18 odst. 2 zákona prostřednictvím: paní Dudková,bytem Kostomlaty pod Řípem čp.173.(dále jen správce pohřebiště)

 

Článek 2

Provozní doba pohřebiště

 

Provozní doba, v jejímž průběhu je pohřebiště zpřístupněno veřejnosti, se stanoví takto:

 

od 3.11 do 31.3. 9,00-17,00 hod

od 1.4. do 2.11. 9,00-19,00 hod

 

 

Článek 3

Pořádek na pohřebišti

 

 1. Návštěvníci pohřebiště jsou povinni zdržet se takového jednání, které by se dotýkalo důstojnosti zemřelých nebo mravního cítění pozůstalých a veřejnosti: tz. zejména chovat se hlučně, pouštět přenosné nosiče zvuku, požívat alkoholické nápoje, omamné a psychotropní látky, odhazovat odpadky mimo nádob k tomu určených a používat prostory pohřebiště a jeho vybavení k jiným účelům, než k jakým jsou určeny.

 2. Na pohřebišti je možné zdržovat se pouze v provozní době pohřebiště stanovené v článku 2 tohoto řádu.

 3. Děti do 10 let mají na pohřebiště přístup pouze v doprovodu dospělé osoby.

 4. Na pohřebiště je zakázán přístup podnapilým osobám a osobám se psy, kočkami a jinými zvířaty.

 5. Na pohřebišti je zakázáno jezdit na jízdních kolech, koloběžkách.

 6. Vozidla (s výjimkou invalidních vozíků) nemohou vjíždět na pohřebiště, ani na přístupovou cestu.

 7. Přístup na pohřebiště nebo do jeho části může správce pohřebiště z oprávněných důvodů (terénní úpravy, náledí, vichřice, exhumace atd.) na vymezenou dobu omezit nebo zakázat.

 8. Ukládání nádob, nářadí a jiných předmětů na zelené pásy a místa kolem hrobových míst je zakázáno.

 9. Svítilny a svíčky je možno na pohřebištích rozsvěcovat na jednotlivých hrobových místech pouze tehdy, pokud jsou vhodným způsobem zabezpečeny proti vzniku požáru.

 10. Z hygienických důvodů není dovoleno v areálech pohřebišť pít vodu ze studny. Tato voda je určena k provozním účelům správce pohřebiště a na zalévání zeleně při údržbě zeleně na pronajatých hrobových místech. Je zakázáno odnášet vodu v náhradních obalech z areálu pohřebiště.

 11. Odpadky je třeba odkládat na stanovená místa.

 12. Návštěvníci nejsou oprávněni provádět jakékoli zásahy do zeleně vysazené správcem pohřebiště, včetně nové výsadby zeleně, bez jeho souhlasu.

 13. Pořádání pietních a vzpomínkových akci na pohřebišti je možné se souhlasem správce pohřebiště. Tím není dotčena povinnost svolavatele předem oznámit shromáždění podle zvláštního předpisu (zák. č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů).

 14. Na pohřebišti je povoleno provádět jakékoli práce pouze v takovém rozsahu a takovým způsobem, který stanoví tento řád.

 15. Dozor nad pořádkem na pohřebišti provádí správce pohřebiště.

 

Článek 4

Rozsah služeb poskytovaných na pohřebišti

 

Provozovatel pohřebiště poskytuje zejména následující služby:

 1. pronájem hrobových míst

 2. vedení související evidence o hrobových místech a o uložení lidských ostatků

 3. správu a údržbu pohřebiště včetně přístupové komunikace a okolní zeleně v areálu pohřebiště.

 4. Zajištění likvidace odpadu

 

Článek 5

Povinnosti nájemce hrobového místa

 

Nájemce hrobového místa je povinen při užívání hrobového místa postupovat takto:

 1. Hrobové zařízení zřídit s písemným souhlasem provozovatele pohřebiště a řídit se při provádění prací jeho pokyny; má-li být zřízena hrobka, předat provozovateli pohřebiště dokumentaci obsahující technickou zprávu, půdorys, bokorys a řez hrobkou s uvedením jména a adresy realizátora záměru.

 2. Provádět údržbu pronajatého hrobového místa a hrobového zařízení v následujícím rozsahu a následujícím způsobem:

 1. Nejpozději do 3 měsíců od pohřbení do hrobu zajistit úpravu pohřbívací plochy hrobového místa.

 2. Zajistit, aby plocha hrobového místa nezarůstala nevhodným porostem narušujícím estetický vzhled pohřebiště a průběžně zajišťovat údržbu hrobového místa a hrobového zařízení na vlastní náklady tak, aby jejich stav nebránil užívání hrobových míst ostatních nájemců a dalších osob.

 3. Odstranit včas znehodnocené květinové a jiné dary, odpad z vyhořelých svíček a další předměty, které narušují estetický vzhled pohřebiště. Neodstraní-li tyto předměty nájemce hrobového místa , je správce pohřebiště oprávněn to učinit sám.

 4. Neprodleně zajistit opravy hrobového zařízení pokud je narušena jeho stabilita, a ohrožuje tak zdraví, životy nebo majetek dalších osob. Pokud tak nájemce neučiní, je provozovatel pohřebiště oprávněn zajistit bezpečnost na náklady a riziko nájemce hrobového místa.

 1. Do veřejné zeleně na pohřebišti, včetně výsadby nové veřejné zeleně, zasahovat pouze se souhlasem správce pohřebiště.

 2. Zajistit na vlastní náklady, nejpozději do dne ukončení nájmu hrobového místa, odstranění hrobového zařízení včetně uren, jinak s nimi bude naloženo podle § 25 odst. 9 zákona.

 3. Oznamovat správci pohřebiště veškeré změny údajů, potřebných pro vedení evidence pohřebiště v souladu s § 21 zákona.

 4. Strpět číselné označení hrobů provedené správcem pohřebiště způsobem obvyklým na daném pohřebišti nebo jeho části.

 5. Uložení lidských pozůstatků a lidských ostatků nebo jakékoli další nakládaní s nimi provádět jen způsobem, který je v souladu s článkem 6.

 6. Zdržovat se na pohřebišti pouze v provozní době stanovené v článku 2.

 7. Platit nájem z hrobového místa dle platné nájemní smlouvy a provozovatelem pohřebiště.

 8. Výše nájemného za hrobové místo a služby s ním spojené je stanovena takto:

za každé hrobové místo 60,-Kč/rok

za 1 m2 plochy hrobového místa 20,-Kč/m2/rok (zaokrouhlování do ½ m2

směrem dolů od ½ m2 směrem nahoru)

 

 

Článek 6

Ukládání lidských pozůstatků a zpopelněných lidských ostatků a jejich exhumace

 

Způsob ukládání lidských pozůstatků a jejich exhumacelze provádět pouze v souladu s vyhláškou 19/1998 Sb.o postupu při úmrtí a pohřebnictví ve znění pozdějších předpisů a zákonem č.256/2001 Sb. Ve znění pozdějších předpisů.

 1. Zpopelněné lidské ostatky je možné uložit na pohřebišti vždy jen se souhlasem správce pohřebiště a způsobem, který stanoví.

 2. Všechny rakve určené k pohřbení musí být označeny štítkem obsahujícím minimálně jméno zemřelého, datum narození a den pohřbu. Před spuštěním do hrobu musí být víko rakve pevně a trvale spojeno šroubem se spodní částí rakve.

 3. Pro pohřbívání do hrobů musí být použity takové rakve, které ve stanovené tlecí době zetlí spolu s lidskými ostatky, tzn. nesmí obsahovat díly z PVC a jiných nerozložitelných materiálů, kovové díly jen omezeně; výplň rakví může být pouze z materiálů, jako dřevěné piliny, papír a látky, při výrobě rakví a jejich nátěrů nesmí být použity toxické látky.

 4. Pro pohřbívání do hrobek je nutno použít rakve s maximálními rozměry 2,15 x 0,85 m, a to

   • celodubové nebo z jiných tvrdých druhů dřev, do které bude umístěna poloviční zinková vložka nebo

   • kovové s nepropustným dnem.

 

 

 

Článek 7

Tlecí doba

 

Tlecí doba stanovená pro ukládání lidských pozůstatků do hrobů činí 10 let.

 

 

 

 

 

Článek 8

Zřizování hrobového zařízení a podmínky provádění prací na pohřebišti

 

1. Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobu:

- Základy musí odpovídat půdorysným rozměrům díla a schválené dokumentaci.

-Základy památníků a náhrobků musí být zhotoveny z dostatečně únosného materiálu, odolného proti působení povětrnosti např. z prostého betonu či železobetonu, kamenného, příp. cihelného zdiva apod.

-Přední a zadní rámy hrobu musí být v jedné přímce s rámy sousedních hrobů.

-Vlastní náhrobek a rámy musí být mezi sebou jednotlivě kotveny.

 

 1. Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobky:

 1. Hloubka výkopu musí odpovídat počtu uvažovaných uložených rakví (maximálně však 260 cm).

 2. Stěny musí být vybudovány z porézních materiálů (např. cihly), pokud bude použit litý beton, musí být vyvedena z hrobky difúzní zátka.

 3. Stěny hrobky z porézních materiálů musí mít šíři nejméně 30 cm, v případě užití litého betonu nejméně 15 cm, a musí být izolovány přizdívkou, včetně impregnačních nátěrů.

 4. Dno hrobky může být bez betonového pokryvu (pouze kopaná zemina). V případě, že bude dno vybetonováno, musí být zřízen trativod o rozměrech nejméně 40 x 40 a hloubce 50 cm, vyplněný drenáží.

 5. Zdivo musí být umístěno na betonovém základě min. 50 cm vysokém v šíři podle předpokládané vyzdívky.

 6. Do stěn hrobky musí být zabudovány vstupní otvory s madly.

 7. Kovové prvky v hrobce (traverzy pro uložení rakví a stropní nosiče) musí být opatřeny antikorozními nátěry a jejich stav musí být kontrolován nejméně jednou za 10 let.

 8. Zastropení hrobky je nutné provést tak, aby mohly být rakve lehce umístěny na jednotlivá stanoviště s tím, že vstupní otvor a vlastní světlost hrobky musí být nejméně 220 cm (podle velikosti rakví).

 9. Na zastropení a uzavření hrobky musí být použity železobetonové překlady, jejich spáry zality betonem a povrch zaizolován.

 10. Na zastropení je nutno použít 20 cm zeminy sloužící jako pachová zátka nebo umístit krycí desku neprodyšně uzavírající hrobku, se spárami vytmelenými trvalými tmely.

 11. Nosnost stropu musí být nejméně 100 kg na 1 m2.

 12. Vlastní hrobové zařízení s výjimkou rámů musí být postaveno mimo hlavní konstrukci hrobky, na samostatném základě.

Dokumentaci spojenou se zřízením hrobky je provozovatel pohřebiště povinen

archivovat.

 1. Při provádění veškerých prací na pohřebištích je třeba dodržovat podmínky dohodnuté správcem pohřebiště, zejména

  • respektování důstojnosti a místa a omezení hlučných prací

  • neomezování průchodnosti komunikací a přístupu k jednotlivým hrobovým místům

  • nenarušování hrobových míst nebo jakékoli jiné omezování práv nájemců hrobových míst

  • zajištění ochrany zeleně, kořenového systému zeleně

 2. Po ukončení prací na pohřebišti je nutno uvést okolí místa, kde byly práce prováděny, do původního stavu.

 

 

Článek 9

Účinnost

 

Tento hřbitovní řád nabývá účinnosti z důvodu naléhavého obecného zájmu dnem vyhlášení.

 

 

 

 

 

            ................................                                                                                                      ......................................

                 místostarosta                                                                                                                         starosta